top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MJM LEGAL KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH ADAMSKI, PRASEK SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
I. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUGII
1. Kancelaria za pośrednictwem usługi „KANCELARIA ON-LINE” świadczy następujące
usługi prawnicze:
- udziela porad prawnych,
- przygotowuje opinie, ekspertyzy i analizy prawne,
- przygotowuje projekty umów.
II. ZASADY ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
1. W celu uzyskania porady prawnej Usługobiorca winien wypełnić formularz
zamieszczony na stronie internetowej: www.kancelaria-adamski.pl w zakładce „Kancelaria on-line”, formułując ogólnie przedmiot zlecenia.
2. Usługobiorca może podać swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefoniczny.
Usługobiorca musi podać adres e-mail będący w jego posiadaniu. Wszelka korespondencja będzie prowadzona na ten adres.
3. Usługodawca zastrzega świadczenie usługi tylko i wyłącznie w przypadku przesłania
zapytania w powyżej opisany sposób.
4. Usługobiorca nie może przesyłać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
5. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Usługobiorcę formularza zgłoszeniowego,
Usługodawca skontaktuje się za pośrednictwem e-maila bądź drogą telefoniczną z
Usługobiorcą w celu ustalenia szczegółów istotnych dla realizacji zlecenia, ewentualnie takżepoprosi o przesłanie skanów dokumentów mających być przedmiotem analizy lub
potrzebnych do realizacji zlecenia.
6. Po dokonanej analizie przedstawionego zagadnienia prawnego, Usługodawca
dokonuje wyceny usługi oraz określa prognozowany termin realizacji usługi i przesyła
Usługobiorcy ww. informacje do akceptacji na podany w zgłoszeniu adres internetowy.
7. W przypadku, gdy kwota wyceny i termin realizacji zostają zaakceptowane przez
Usługobiorcę, Usługobiorca dokonuje wpłaty na podany w wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy Usługobiorcy numer konta bankowego.
8. Usługodawca wykona Usługę po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
9. Wynik usługi Usługodawcy zostanie przekazany Usługobiorcy drogą elektroniczną.
III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Usługobiorca, który ma zastrzeżenia do wykonanej usługi ma prawo do złożenia
reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wykonania za pośrednictwem drogi elektronicznej, na adres: m.adamski@radca.lex.pl .
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres oraz adres e-mail Usługobiorcy,
podany Usługodawcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości
elektronicznej e-mail przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na
adres podany przez Usługodawcę.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się w chwili jej wykonania.
Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga przesłania stosownego oświadczenia na adres mailowy drugiej strony.
V. WARUNKI TECHNICZNE
Aby skorzystać z usługi Usługobiorca musi posiadać komputer lub inne urządzenie
elektroniczne zapewniające możliwość połączenia z siecią WWW, przeglądarkę internetową, konto poczty elektronicznej oraz program posiadający możliwość przeglądania dokumentów w formacie PDF (np. Adobe Reader).
VI. NOTA PRAWNA
Wykonując obowiązki nałożone na usługodawcę przez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) usługodawca podaje następujące informacje podstawowe:
MJM Legal Kancelaria Radców Prawnych Adamski, Prasek spółka jawna w Lublinie
ul. Jana Sawy 6 lokal 703, 20 – 632 Lublin
NIP 7123068080
REGON 060256862
e-mail: m.adamski@radca.lex.pl

bottom of page