top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych),
informujemy o przetwarzaniu Pana/Pani danych.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MJM Kancelaria Radców Prawnych
Adamski, Prasek spółka jawna. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący
sposób:
– listownie na adres siedziby kancelarii: ul. Jana Sawy 6 lok. 703, 20-632 Lublin.
– poprzez e-mail: m.adamski@radca.lex.pl
– telefonicznie: (81) 534-90-13
2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe udostępnione nam zostały przez Pana/Panią w związku ze świadczeniem
pomocy prawnej i wykorzystujemy je w następujących celach:
1. w celu udzielenia pomocy prawnej/ w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia
oraz gdy zajdzie konieczność do reprezentowania Pana/Pani w postępowaniu sądowym –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego
wykonania umowy świadczenia usług prawnych;
2. w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest ustawa o rachunkowości i Ordynacja
podatkowa;
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora;
4. w celach archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. ODBIORCY DANYCH
W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie i przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, działającym na nasze zlecenie:
– biuro rachunkowe – w zakresie świadczenia nam usług podatkowych, rachunkowych i
kadrowych,
b) innym podmiotom:
– bankom – w celu dokonania wzajemnych rozliczeń z tytułu zawartej umowy,
– podmiotom świadczącym działalność pocztową.
c) innym administratorom danych przetwarzającym Pana/Pani dane we własnym imieniu:
sądom, mediatorom, adresatom roszczeń, przeciwnikom procesowym, ich pełnomocnikom.
4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski/Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA poza Szwajcarią).
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej będą
przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po jej wykonaniu
przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić
administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych
(odpowiednio 10, 3 lata lub inny okres wynikający z przepisów szczególnych). Okres
przechowania danych nie może się skończyć wcześniej niż to wynika z przepisów o
rachunkowości, które nakazują przechowywanie dowodów księgowych umów handlowych,
roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym
albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym

operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione.
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego,
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.
7. INFORMACJA O WYMOGU /DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było i jest:
– warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej,
– dobrowolne.
Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy zlecenia o świadczenie
pomocy prawnej i jej wykonania.
8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI LUB
PROFILOWANIU
Informujemy, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub
profilowania.

bottom of page